ดัชนีราคาบ้านแนวราบ ใหม่ประจำไตรมาส 3 ปี60

ดัชนีราคาบ้านแนวราบ

ดัชนีราคาบ้านแนวราบ ในตลาด (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) ประจำงวด

                    ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำ ดัชนีราคาบ้านแนวราบ ใหม่ในตลาด  เป็นรายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย  ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ

                    การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 245 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

                  รูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 3 ปี 2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 28.1 มีข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้ผู้ซื้อ ร้อยละ 26.0 มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด และอีกประมาณประมาณร้อยละ 11.6 มีข้อเสนอเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น ตั๋วเครื่องบินเดินทางต่างประเทศ จัดสวนฟรี 1 ปี ติดตั้งอินเตอร์คอม กำจัดปลวกฟรี 1 ปีแรก ติดตั้งสัญญาณกันขโมย และแจกทองคำ ฯลฯ

                ในไตรมาส 3 ปี 2560 ดัชนีราคาบ้านแนวราบ ใหม่ในตลาด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 117.9 จุด เพิ่มขึ้นจาก 115.5 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 116.8 จุด หรือ ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

               กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 117.7 จุด เพิ่มขึ้นจาก 115.3 จุด หรือร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 117.0 จุด หรือ ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 ส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 115.8 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 116.8 จุด หรือ ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

   หากพิจารณา ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบใหม่ในตลาด ในแต่ละประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ดังนี้

1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.2 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 115.1 จุด หรือร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

               กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 113.6 จุด หรือร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 115.5 จุด หรือ ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 ส่วน ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.6 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.6 จุด หรือร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 114.8 จุด หรือ ร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.9 จุด หรือร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 118.8 จุด หรือ ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

               กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.0 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 118.3 จุด หรือร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.9 จุด เพิ่มขึ้นจาก 117.3 จุด หรือร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.4 จุด หรือร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

               โดยสรุปในไตรมาสนี้ ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาดปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 2.0 โดยเป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการและการเร่งยอดขายของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มข้อเสนอส่วนลดและของแถมต่างๆ เพื่อใช้ในการเร่งรัดการตัดสินใจของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังพบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2560 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ยังคงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกัน

 

ที่มา : www.ryt9.com/s/prg/2724942      /    ภาพ : dis-sid.com

Leave a Reply