ดัชนี ราคาที่ดินเปล่า กรุงเทพฯ-ปริมณฑลปรับขึ้น13.2%

ดัชนี ราคาที่ดินเปล่า กรุงเทพฯ-ปริมณฑลปรับขึ้น13.2%
 ราคาที่ดินเปล่า

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศึกษาดัชนี ราคาที่ดินเปล่า ก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560 พบว่ามีค่าดัชนีเท่ากับ 165.6 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 65.6% เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555 = 100) และปรับเพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 146.3 จุด

 ราคาที่ดินเปล่า

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 168.3 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 166.5 จุด และปรับเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 149.6 จุด ทั้งนี้ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา มีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2559 คือ ปรับเพิ่มขึ้น 2.7% และช่วงเวลาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ไตรมาส 1 ปี 2557 โดยปรับเพิ่มขึ้น 19.0%

จากผลการศึกษา ยังพบว่าดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2555 จากปัจจัยแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง มีผลต่อราคาที่ดินประมาณ 22.8%

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเส้นทางรถไฟฟ้า ที่มีผลต่อราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 24.6% กล่าวคือ ถ้าหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเกิดขึ้น เช่น การเริ่มโครงการ หรือการก่อสร้าง หรือการเปิดให้บริการ จะมีผลดันราคาที่ดินเปล่า

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply