“ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”ความสำเร็จในรอบ46ปี กคช.

ลำดับที่-52-กคช.-46-ปี-โชว์ความสำเร็จ-“โครงการ-503x271

ตลอดระยะเวลา 46 ปี การเคหะแห่งชาติไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศเท่านั้น  แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนควบคู่กันไปอีกด้วย  ที่เด่นชัดที่สุด นั่นคือ“โครงการฟื้นฟูเมือง ชุมชนดินแดง” อีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตา หลังได้รับการคัดค้าน จากผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน บางส่วน นานถึง16ปี  แต่สามารถยุติความขัดแย้งลงได้ในรัฐบาลปัจจุบัน

นายธัชพล กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ   สะท้อนว่า “โครงการฟื้นฟูเมือง ชุมชนดินแดง” นับเป็น ผลงานเด่น ที่ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด จากการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นต้น

โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกขั้นตอน จนสามารถจัดสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G)

ชุมชนดินแดง

รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18 – 22 จำนวน 334 หน่วย ได้สำเร็จตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 18 – 22 เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่วย คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนเมษายน 2562

7-4-503x242

“ชุมชนดินแดงไม่ได้เป็นเพียงบ้านหลังแรกของใครหลายคน แต่ยังเป็นชุมชนที่ให้บรรยากาศความเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีหลายครอบครัวอยู่รวมกัน แม้ในอนาคตข้างหน้าชุมชนดินแดงจะถูกพัฒนาให้เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แต่ความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชนจะยังคงอยู่ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบชุมชนฟื้นฟูเมืองที่เข้มแข็งและน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”   นายธัชพลกล่าวทิ้งท้าย

ขอขอบคุณฐานเศรษฐกิจ

 

Leave a Reply