ไทม์ไลน์เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี’64 ยื่นคำร้องภายใน 15 วัน

ไทม์ไลน์การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี’64 กทม. ขอความร่วมมือประชาชน อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและสำรวจทรัพย์สินตั้งแต่ ต.ค.นี้ จัดส่งข้อมูล พ.ย. จ่าย เม.ย.ปีหน้า

ไทม์ไลน์การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563 เพื่อขอความร่วมมือประชาชนผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปสำรวจเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564

ไทม์ไลน์การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2เกรียงยศ สุดลาภา

ทั้งนี้ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 28 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการสํารวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

“หากผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำรวจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 83 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว”

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขต จะประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พ.ย. 2563 กรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ไทม์ไลน์การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3

สำหรับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. 2564 หากไม่ชำระภายในกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ส่วนภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายภายในเดือน มี.ค. 2564 หากไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือยื่นแบบไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ

รวมถึงขอให้ยื่นแบบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม สำหรับภาษีที่ได้รับกรุงเทพมหานครจะนำไปพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
www.propertyinsight.co

Leave a Reply